• Головна
  • Ногайський коледж підбиває підсумки роботи у 2018-2019 році
15:30, 6 лютого 2020 р.

Ногайський коледж підбиває підсумки роботи у 2018-2019 році

Ногайський коледж підбиває підсумки роботи  у 2018-2019 році

Сьогодні успішною моделлю освіти можна вважати таку, яка не просто дає знання, але й вчить збільшувати і поглиблювати ці знання та використовувати їх у різних ситуаціях, які б допомагали людині успішно жити. Тому якісна освіта має давати актуальні теоретичні знання, формувати фахові уміння та навички, сприяти розвитку критичного мислення, навичок міжособистісного спілкування та кооперації, самореалізації особистості у кар’єрі та особистому житті.

У ВСП «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»поставлені цілі надання саме такої освіти. Кваліфікована підготовка фахівців в коледжі здійснюється через реалізацію освітнього середовища навчального закладу, яке б максимально сприяло підготовці випускника.

Аналіз діяльності ВСП « Ногайський коледж ТДАТУ» відбувся17 січня 2020 року перед вищим органом громадського самоврядування – Загальними зборами трудового колективу. Він базувався на порівняльному аналізі стану компонентів освітнього середовища, матеріального стану за звітний період 2018/2019 н.р. з попереднім звітним періодом з метою визначення позитивних зрушень у формуванні компонентів, виявлення «тонких місць» і викликів, а, відтак, прийняття відповідних управлінських рішень для досягнення цілей діяльності закладу освіти та подальшого розвитку.

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про передвищу фахову освіту», Положення про ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ».

Обсяги державного замовлення в 2018-2019 н.р. виконано повністю.

Приймальна комісія кожного року під час організації та проведення прийому на навчання до ВСП «НК ТДАТУ» забезпечує виконання вимог усіх нормативних документів.Данні про вступників вносяться до ЄДЕБО.

У коледжі регулярно проводятьсязаплановані профорієнтаційні заходи. Налагоджені та підтримуються взаємовідносини з загальноосвітніми закладами Запорізької області, Районнимицентрами зайнятості, аграрними ліцеями, військкоматами. Інформація щодо прийому постійно надавалася до місцевої преси.

У 2019 році випущено 140 студенти, в т.ч. за денною формою навчання - 95 студентів, за заочною формою навчання - 45.Дипломи з відзнакою отримали 17 студентів денної форми навчання, 2 студентів заочної форми навчання.

Директор ВСП «НК ТДАТУ» О.В. Герченову своєму звіті зауважив про те, що у нас є потенційні можливості до збільшення чисельності студентів, які б навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб на всіх спеціальностях. У будь-якому випадку, саме наш освітній заклад обиратимуть лише за умови, якщо коледж запропонує набагато більше чотирнадцятирічній людині, ніж пропонує школа та ліцеї у загальноосвітній підготовці, закладатимемо міцні основи фахової підготовки.

У коледжі розроблений і діє графік освітнього процесу, відповідно до якого проводяться навчальні заняття та практики.Також, на офіційному сайті коледжу відображається робота з удосконалення інформаційного порталу для кожного здобувача освіти, який у будь–який час може ознайомитися з навчальними і робочими програмами курсу, конспектом лекцій, методичними вказівками до виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт тощо. Для зручного та оперативного інформування громадськості коледж представлений офіційною сторінкою в соціальній мережі Facebook, де публікуються анонси подій, новини з життя коледжу.

Згідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Українита розробленого положення про проведення практики студентів ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» здійснюється практична підготовка студентів коледжу.Відповідно до розробленого плану організації практичного навчання в коледжі підготовлено педагогічне навантаження на викладачів, керівників практик та майстрів виробничого навчання.

Відхилень від розгорнутого графіка практичного навчання по спеціальностях не зафіксовано.

Навчальні практики студентів залежно від спеціальностіпроводились, як в навчальних аудиторіях та лабораторіях, так і в навчальній майстерні та на колекційно-дослідному полі.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечували відповідні циклові комісії. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у коледжіздійснює керівник практики.

Для керівництва навчальною практикою студентів залучаються провіднівикладачі, які брали участь безпосередньо в навчальному процесі, з якого проводиться практика.

Групи спеціальності «Агроінженерія» в період навчальних практикприймали активну участь в ремонтісільськогосподарської техніки, де студенти показали свої теоретичні знання та проявили професійні здібності, ремонтуючиреальну техніку, на якій вони потімпрацювалина навчальному полі коледжу.

Групи спеціальності «Агрономія», всі спеціальні практики по тваринництву пройшли на виробництві ПСП «Приморський».

Під час проходження ознайомчих практик студентами 2-х курсів були організовані екскурсії в кращі господарства району, де студенти ознайомилися з сучасною вітчизняною та закордонною технікою.

Відповідно до чинного законодавства, основними завданнями коледжу є навчально–виховна, методична та інноваційна діяльність. Тому фінансове, матеріально–технічне та адміністративно–господарське забезпечення діяльності коледжу спрямовані на організацію та виконання його основних завдань, а також на соціальний захист здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників, створення належних умов для їх праці, навчання та відпочинку.

Матеріально-технічна база коледжу повністю забезпечує проведення освітнього процесу, але вона застаріла. Зусилля адміністративно-господарської частини були спрямовані на подальший розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту студентів та співробітників. Адміністративногосподарська частина здійснює експлуатацію і своєчасний ремонт інженерних мереж та енергетичного обладнання. В порівнянні з попереднім звітним періодом в нас є позитивні зрушення, буливчасно проведені підготовчі роботитазапущенасистема опалювання. Відрадно те, що другий семестр навчального рокув коледжі почавсяв січні,згідно навчального плану. Студенти зайшли в теплі аудиторії,де вони навчаються в належних, сприятливих умовах.

Будівлі та приміщення в навчальному закладі використовуються за призначенням. В цьому році було повністю перекрито дах навчального закладу, проведеніплановіроботи обслуговування даху тамережі водопостачання у гуртожитку, проведений поточний ремонт поверхівта закупленабілизна для студентів гуртожитку.

Але нас дуже турбує навчальна майстерня, яка знаходиться в аварійному стані. Не дивлячись нафінансові труднощі, як зазначив директор, ми не зупиняємось на досягнутому, ми плануємо виправитиситуацію. Почали проводитипоточний ремонт і своїми силами майстри виробничого навчання відремонтували тазаклалипять вікон цієї будівлі.

В своєму звіті директор коледжу висловив подяку викладачам та студентам, зусиллями яких був проведений капітальний ремонт аудиторій 67, 68, 69, а також проведено поточний ремонт аудиторій 47,48,64.Відремонтована чоловіча кімната. У коледжі для кожного студента та працівника створені сприятливі та безпечні умови для навчання і праці. Постійно проводиться робота щодо дотримання законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та забезпечення необхідних умов праці.В цьому році всі майстри виробничого навчання були забезпеченні спецодягом. Підтримуються у належному санітарному стані всі приміщення коледжу, регулярно прибирається територія від залишків листя, сміття. Проводяться роботи по озелененню території.

Відповідно до Кодексу законів про працю України в коледжі діє Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, який завсіма положеннями виконувався своєчасно та в повному обсязі. Пріоритетною є робота щодо своєчасної виплати заробітної плати, стипендії згідно із законодавством України та умовами Колективного договору. Першочергова увага приділяється матеріальному та моральному заохоченню студентів за відмінне навчання, активну громадську діяльність тощо. На протязі року директор неодноразово виступав перед студентським активом, батьківським комітетом, а також на батьківських зборахз інформацією про діяльність коледжу щодо розв’язанняпроблем, пов’язаних з підвищеннямякості освіти та інших актуальних питань, відзначав студентів – активістів за досягненняв освітній та громадській роботі.

Забезпечується дотримання встановленого режиму роботи і відпочинку, охорони праці. Профспілка спільно з адміністрацією коледжу бере активну участь у створенні належних соціально-побутових умов праці та життя працівників і студентів, в обговоренні матеріального заохочення та розподілу соціальних пільг, змін робочого часу, запровадження та перегляду норм праці, її оплати, тарифних сіток, посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, медичного обслуговування працівників. На засадах соціального партнерства представники профкому беруть участь у нарадах та засіданнях адміністрації.

Особлива увага приділяється тим характеристикам і показникам в роботі педагогічного колективу, які визначені як критичні або такі, що потребують змін з метою забезпечення якості освіти в ВСП « Ногайський коледж ТДАТУ».

Адміністрація коледжу єдина у реалізації стратегії виведення коледжу на нові рубежі. Дотримання колегіальності є принципами роботи керівництва коледжу. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, і будуть, проте головним є бажання їх виправляти. А також була, є і буде воля директора щодо виведення коледжу з кризи, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.

Умови діяльності Коледжу за звітний період були признаніпозитивними.В своїй доповіді директор коледжу Герченов О.В. запевнив, що роботу над упровадженням сучасних технологій управління буде продовжено. Він щиро подякував усім працівникам за співпрацю. Адже звіт тільки символічно називається Звітом директора. Насправді, це підсумок роботи всього колективу, який має тривалі та стійкі традиції.Час і праця розставлять все на свої місця.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Ногайський коледж звіт
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...