Ногайський коледж підбиває підсумки роботи у 2018-2019 році

Сьогодні успішною моделлю освіти можна вважати таку, яка не просто дає знання, але й вчить збільшувати і поглиблювати ці знання та використовувати їх у різних ситуаціях, які б допомагали людині успішно жити. Тому якісна освіта має давати актуальні теоретичні знання, формувати фахові уміння та навички, сприяти розвитку критичного мислення, навичок міжособистісного спілкування та кооперації, самореалізації особистості у кар’єрі та особистому житті.

У ВСП «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»поставлені цілі надання саме такої освіти. Кваліфікована підготовка фахівців в коледжі здійснюється через реалізацію освітнього середовища навчального закладу, яке б максимально сприяло підготовці випускника.

Аналіз діяльності ВСП « Ногайський коледж ТДАТУ» відбувся17 січня 2020 року перед вищим органом громадського самоврядування – Загальними зборами трудового колективу. Він базувався на порівняльному аналізі стану компонентів освітнього середовища, матеріального стану за звітний період 2018/2019 н.р. з попереднім звітним періодом з метою визначення позитивних зрушень у формуванні компонентів, виявлення «тонких місць» і викликів, а, відтак, прийняття відповідних управлінських рішень для досягнення цілей діяльності закладу освіти та подальшого розвитку.

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про передвищу фахову освіту», Положення про ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ».

Обсяги державного замовлення в 2018-2019 н.р. виконано повністю.

Приймальна комісія кожного року під час організації та проведення прийому на навчання до ВСП «НК ТДАТУ» забезпечує виконання вимог усіх нормативних документів.Данні про вступників вносяться до ЄДЕБО.

У коледжі регулярно проводятьсязаплановані профорієнтаційні заходи. Налагоджені та підтримуються взаємовідносини з загальноосвітніми закладами Запорізької області, Районнимицентрами зайнятості, аграрними ліцеями, військкоматами. Інформація щодо прийому постійно надавалася до місцевої преси.

У 2019 році випущено 140 студенти, в т.ч. за денною формою навчання - 95 студентів, за заочною формою навчання - 45.Дипломи з відзнакою отримали 17 студентів денної форми навчання, 2 студентів заочної форми навчання.

Директор ВСП «НК ТДАТУ» О.В. Герченову своєму звіті зауважив про те, що у нас є потенційні можливості до збільшення чисельності студентів, які б навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб на всіх спеціальностях. У будь-якому випадку, саме наш освітній заклад обиратимуть лише за умови, якщо коледж запропонує набагато більше чотирнадцятирічній людині, ніж пропонує школа та ліцеї у загальноосвітній підготовці, закладатимемо міцні основи фахової підготовки.

У коледжі розроблений і діє графік освітнього процесу, відповідно до якого проводяться навчальні заняття та практики.Також, на офіційному сайті коледжу відображається робота з удосконалення інформаційного порталу для кожного здобувача освіти, який у будь–який час може ознайомитися з навчальними і робочими програмами курсу, конспектом лекцій, методичними вказівками до виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт тощо. Для зручного та оперативного інформування громадськості коледж представлений офіційною сторінкою в соціальній мережі Facebook, де публікуються анонси подій, новини з життя коледжу.

Згідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Українита розробленого положення про проведення практики студентів ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» здійснюється практична підготовка студентів коледжу.Відповідно до розробленого плану організації практичного навчання в коледжі підготовлено педагогічне навантаження на викладачів, керівників практик та майстрів виробничого навчання.

Відхилень від розгорнутого графіка практичного навчання по спеціальностях не зафіксовано.

Навчальні практики студентів залежно від спеціальностіпроводились, як в навчальних аудиторіях та лабораторіях, так і в навчальній майстерні та на колекційно-дослідному полі.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечували відповідні циклові комісії. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у коледжіздійснює керівник практики.

Для керівництва навчальною практикою студентів залучаються провіднівикладачі, які брали участь безпосередньо в навчальному процесі, з якого проводиться практика.

Групи спеціальності «Агроінженерія» в період навчальних практикприймали активну участь в ремонтісільськогосподарської техніки, де студенти показали свої теоретичні знання та проявили професійні здібності, ремонтуючиреальну техніку, на якій вони потімпрацювалина навчальному полі коледжу.

Групи спеціальності «Агрономія», всі спеціальні практики по тваринництву пройшли на виробництві ПСП «Приморський».

Під час проходження ознайомчих практик студентами 2-х курсів були організовані екскурсії в кращі господарства району, де студенти ознайомилися з сучасною вітчизняною та закордонною технікою.

Відповідно до чинного законодавства, основними завданнями коледжу є навчально–виховна, методична та інноваційна діяльність. Тому фінансове, матеріально–технічне та адміністративно–господарське забезпечення діяльності коледжу спрямовані на організацію та виконання його основних завдань, а також на соціальний захист здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників, створення належних умов для їх праці, навчання та відпочинку.

Матеріально-технічна база коледжу повністю забезпечує проведення освітнього процесу, але вона застаріла. Зусилля адміністративно-господарської частини були спрямовані на подальший розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення сприятливих умов для навчання, праці та побуту студентів та співробітників. Адміністративногосподарська частина здійснює експлуатацію і своєчасний ремонт інженерних мереж та енергетичного обладнання. В порівнянні з попереднім звітним періодом в нас є позитивні зрушення, буливчасно проведені підготовчі роботитазапущенасистема опалювання. Відрадно те, що другий семестр навчального рокув коледжі почавсяв січні,згідно навчального плану. Студенти зайшли в теплі аудиторії,де вони навчаються в належних, сприятливих умовах.

Будівлі та приміщення в навчальному закладі використовуються за призначенням. В цьому році було повністю перекрито дах навчального закладу, проведеніплановіроботи обслуговування даху тамережі водопостачання у гуртожитку, проведений поточний ремонт поверхівта закупленабілизна для студентів гуртожитку.

Але нас дуже турбує навчальна майстерня, яка знаходиться в аварійному стані. Не дивлячись нафінансові труднощі, як зазначив директор, ми не зупиняємось на досягнутому, ми плануємо виправитиситуацію. Почали проводитипоточний ремонт і своїми силами майстри виробничого навчання відремонтували тазаклалипять вікон цієї будівлі.

В своєму звіті директор коледжу висловив подяку викладачам та студентам, зусиллями яких був проведений капітальний ремонт аудиторій 67, 68, 69, а також проведено поточний ремонт аудиторій 47,48,64.Відремонтована чоловіча кімната. У коледжі для кожного студента та працівника створені сприятливі та безпечні умови для навчання і праці. Постійно проводиться робота щодо дотримання законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та забезпечення необхідних умов праці.В цьому році всі майстри виробничого навчання були забезпеченні спецодягом. Підтримуються у належному санітарному стані всі приміщення коледжу, регулярно прибирається територія від залишків листя, сміття. Проводяться роботи по озелененню території.

Відповідно до Кодексу законів про працю України в коледжі діє Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, який завсіма положеннями виконувався своєчасно та в повному обсязі. Пріоритетною є робота щодо своєчасної виплати заробітної плати, стипендії згідно із законодавством України та умовами Колективного договору. Першочергова увага приділяється матеріальному та моральному заохоченню студентів за відмінне навчання, активну громадську діяльність тощо. На протязі року директор неодноразово виступав перед студентським активом, батьківським комітетом, а також на батьківських зборахз інформацією про діяльність коледжу щодо розв’язанняпроблем, пов’язаних з підвищеннямякості освіти та інших актуальних питань, відзначав студентів – активістів за досягненняв освітній та громадській роботі.

Забезпечується дотримання встановленого режиму роботи і відпочинку, охорони праці. Профспілка спільно з адміністрацією коледжу бере активну участь у створенні належних соціально-побутових умов праці та життя працівників і студентів, в обговоренні матеріального заохочення та розподілу соціальних пільг, змін робочого часу, запровадження та перегляду норм праці, її оплати, тарифних сіток, посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, медичного обслуговування працівників. На засадах соціального партнерства представники профкому беруть участь у нарадах та засіданнях адміністрації.

Особлива увага приділяється тим характеристикам і показникам в роботі педагогічного колективу, які визначені як критичні або такі, що потребують змін з метою забезпечення якості освіти в ВСП « Ногайський коледж ТДАТУ».

Адміністрація коледжу єдина у реалізації стратегії виведення коледжу на нові рубежі. Дотримання колегіальності є принципами роботи керівництва коледжу. Досвід поступово накопичується, помилки були, є, і будуть, проте головним є бажання їх виправляти. А також була, є і буде воля директора щодо виведення коледжу з кризи, спрямування закладу на траєкторію поступового підйому і сталого розвитку.

Умови діяльності Коледжу за звітний період були признаніпозитивними.В своїй доповіді директор коледжу Герченов О.В. запевнив, що роботу над упровадженням сучасних технологій управління буде продовжено. Він щиро подякував усім працівникам за співпрацю. Адже звіт тільки символічно називається Звітом директора. Насправді, це підсумок роботи всього колективу, який має тривалі та стійкі традиції.Час і праця розставлять все на свої місця.

Ногайський коледж звіт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
38 просмотров в сентябре
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
За вісім місяців 2020 року місцеві бюджети Бердянського та Приморського районів отримали 62,2 млн грн плати за землю. Переважну частину надходжень отримано від юридичних осіб, які перерахували 43,1 млн грн земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності. Землекористувачі – фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад 19,1 млн грн земельної плати. Цього року у формуванні місцевих бюджетів плата за землю посідає...
Общество
Ранее, на сайте 06137.com.ua публиковалась информация о гигантском рисунке подсолнухе на берегу Азовского моря, который сделал Никита Самойленко вместе с братом Ильей Самойленко ко дню празднования Дня города в Бердянске. На этой неделе Самойленко  удивили очередным шедевром - гигантской медузой на песке  берега Азовского моря. В этот раз Никита и Илья взяли в помощники третьего младшего брата. Позже, к созданию огромного рисунка присоединились родители ре...
Общество
Сьогодні Приморський РЕМ планує проведення профілактичних робіт , з цієї причини на деяких вулицях Приморська та району буде відсутнє електропостачання
Общество
МВС незабаром запустить чат-бот «Вибори 2020». Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час зустрічі з головою Центральної виборчої комісії Олегом Діденком. У заході також взяла участь член ЦВК Ірина Єфремова. Сторони обговорили підвищення ефективності інформаційної складової забезпечення виборчого процесу, зокрема, і в частині превенції різноманітних правопорушень, пов’язаних з виборами. Голова ЦВК Олег Діденко зазначив, що...
Общество
В Приморську до сьогоднішнього дня було відкрито три філіали банків Ощадбанк, Приватбанк та Райффайзен банк. Сьогодні відділення Райффайзен банк Аваль закривається. Керівництво банку пояснює таке рішення тим, що технологічні можливості на сьогодні такі, що клієнти банку мають можливість проводити всі банківські операції онлайн. Банк продовжує співробітництво та обслуговування всіх клієнтів Приморська та Приморського району в режимі онлайн. Також буде працю...
Общество
Вчера 24 сентября был последний день для подачи документов в  городскую избирательную территориальную комиссию желающих  принять участие в местных выборах 25 октября в качестве кандидатов в депутаты и кандидатов на пост главы громады. Самой большой интригой для жителей Приморска и района является информация о том, кто же из жителей нашей громады подаст заявление на пост головы Приморской ОТГ. Сегодня картина прояснилась. По данным Приморской городской изби...
Общество
Торік, учні 9-Б класу КЗ «Загальноосвітня школа № 2 І – ІІІ ступенів м. Приморськ" , вихованці краєзнавчого гуртка « Юні краєзнавці» брали участь в обласній туристсько-краєзнавчій експедиції «Визначні дерева Запорізького краю». Гуртківці провели краєзнавчо-дослідницьку роботу на тему: " Дуб В.М. Фоміна - унікальна пам'ятка природи моєї малої Батьківщини".  За результатами конкурсу робота вихованців зайняла І місце у номінації «Меморіальне дерево моєї малої...
Общество
Четыре населенных пункта Запорожской области переведены в оранжевую зону. Об этом сообщили в МОЗ. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отнесла к «оранжевой» зоне: Токмак, Мелитополь, Ореховский и Пологовский районы. «Желтый» уровень эпидемической опасности действует в Запорожье, Бердянске, Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Запорожском, Мелитопольском, Михайловском, Новониколаевском, Токм...
Общество
Потеряв Крым Украина укрепляет  позиции на побережье Азовского моря.  В рамках этой программы, в Бердянске проводятся подготовительные работы по обустройству новой военно-морской базы вооруженных сил Украины. Информирует businessua.com Для начала, во вторник 22 сентября, на  военно-морскую базу Бердянска доставили  два малых артиллерийских катера . Доставку кораблей в Бердянск первыми заметили водители трассы по Мелитопольскому шоссе, потому что катера пер...